“Điểm” nghĩa là gì và dùng để làm gì?

Điểm – đó là chỉ số cố định được xác định riêng cho từng sản phẩm. Điểm dùng để tính toán tiền thưởng và phần thưởng và việc tính toán không phụ thuộc vào việc Khách hàng của Bạn thực hiện việc mua sản phẩm ở đâu và bằng ngoại tệ nào.

About the author: tapdoansuckhoesiberi.com

Comment on this FAQ

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.